อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราวันนี้


อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2562 อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th/

ค่าเงิน/สกุลเงิน อัตราขายถัวเฉลี่ย/บาท วันที่


ข้อมูล : http://www.bot.or.th/