โปรแกรมคำนวณหาเปอร์เซนต์ % (ส่วนลดราคาสินค้า)
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ **